NL EN
Fiscale en juridische advisering van vermogende particulieren en ondernemers - Arcagna
NL EN

Privacy statement

{$title}

Deze verklaring geeft informatie over hoe Arcagna B.V. omgaat met persoonsgegevens die in het kader van onze werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Onze contactgegevens

Naam kantoor: Arcagna B.V.
Adres: Museumplein 5 E & F
Postcode / Plaats: 1071 DJ Amsterdam
Contactpersoon: L.W. de Waard
e-mailadres: lourens.dewaard@arcagna.com

Onze dienstverlening

Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere (fiscale of juridische) diensten;
 • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; 
 • voor doelen waar u Arcagna specifiek toestemming voor heeft gegeven;
 • voor marketingdoeleinden en activiteiten op het gebied van business development; of
 • in het kader van een sollicitatieprocedure.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Regels persoonsgegevens bij notariële akten

Als ons notariaat een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:

 1. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte opnemen, waaronder uw NAW gegevens. Uw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt. 
 2. De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren.
 3. Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet de notaris een nieuwe akte maken waarin de wijziging staat. 
 4. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in de Basisregistraties Personen (BRP), het Handelsregister en het Kadaster.
 5. De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen en daarvan een kopie maken met alle gegevens die er op staan. 
 6. Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris en zijn medewerkers. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.

Adviezen en overige diensten

Wij bieden een variëteit aan onderwerpen en zaken waarover wij u kunnen adviseren. De gegevens die wij hiervoor van u ontvangen kunnen dan ook zeer uiteenlopen. Wij verwerken de gegevens die wij van u hiervoor ontvangen enkel ten behoeve van het geven van goed juridisch en fiscaal advies. Wij bewaren deze gegevens gedurende de daarvoor geldende wettelijke termijnen, tenzij wij deze gegevens langer nodig hebben in het kader van een (lopende) juridische procedure of wij hierover afwijkende afspraken met u hebben gemaakt. 

Aangiftewerkzaamheden

Voor het verzorgen van uw aangifte verwerken wij uw NAW-gegevens, contactgegevens, salarisgegevens, bedrijfsgegevens, btw-nummer, Burgerservicenummer en alle overige financieel relevante informatie. Dit doen wij ter uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten. Deze gegevens zullen wij in principe bewaren gedurende de daarvoor geldende wettelijke termijnen, tenzij wij deze gegevens langer nodig hebben in het kader van een (lopende) juridische procedure of wij hierover afwijkende afspraken met u hebben gemaakt.

 

Marketing en business development

Arcagna houdt u ook graag op de hoogte van (fiscale en juridische) ontwikkelingen; wij versturen bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Verder organiseren wij regelmatig evenementen voor onze cliënten. Wij gebruiken uw persoonsgegevens in dit kader voor bijvoorbeeld het toezenden van de nieuwsbrief en verdere informatieverstrekking of de uitnodiging en bevestiging van deelname aan een door Arcagna georganiseerd evenement.

Arcagna gebruikt uw gegevens slechts indien u uw gegevens voor dit doel aan Arcagna heeft verstrekt, bijvoorbeeld door inschrijving voor een nieuwsbrief of aanmelding voor een evenement.

De persoonsgegevens die Arcagna van u ontvangt voor de toezending van nieuwsbrieven worden bewaard tot het moment dat u aangeeft niet langer een nieuwsbrief te willen ontvangen.

Website

Contactformulier

Via het contactformulier op onze website kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Daarbij dient u uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en bericht in te vullen. Deze bewaren wij totdat wij contact met u hebben opgenomen en uw vraag hebben beantwoord.

Cookies

Onze website gebruikt cookies slechts voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website.

Bron van verwerkte persoonsgegevens

Als ons kantoor persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan één van de volgende zijn:

 • Openbare registers, waaronder het Kadaster, het Centraal Testamenten Register, het Handelsregister, het Huwelijksgoederenregister, Basisregistraties Personen (BRP);
 • Informatie beschikbaar op internet;
 • Andere adviseurs die u bijstaan (zoals bijvoorbeeld een belastingadviseur, accountant of makelaar) of adviseurs in verband met een transactie waarin u één van de partijen bent;
 • een schenker/testateur/begiftigde;
 • een financiële instelling;
 • uw contractspartij.

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat nodig is om onze werkzaamheden voor u uit te voeren.

Arcagna verstrekt persoonsgegevens verder aan de ontvangers/partijen naar gelang de dienstverlening die wij hebben verricht, zoals: het Kadaster, het Centraal Testamenten Register, het Centraal Levenstestamentenregister, het Handelsregister, de Belastingdienst alsmede andere registerhouders.

Emailadressen

In het kader van onze dienstverlening zal Arcagna uw emailadres mogen gebruiken in e-mailberichten waarbij ook de voor deze dienstverlening relevante derden worden betrokken (zogenoemde CC berichten), bijvoorbeeld uw contractspartij, adviseur of andere belanghebbenden.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de archiefwet zijn van toepassing. Notariële akten worden eeuwig bewaard.

Gegevensbeveiliging

Arcagna B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.
Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, dienen wij u eerst te identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor van u verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor wij niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat wij uw persoonsgegevens verwijderen dan kunt u hiervoor een verzoek indienen bij onze contactpersoon. Staan de gegevens in een notariële akte, dan mag de notaris deze niet verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wilt beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor bij onze contactpersoon een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de persoonsgegevens wilt overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek bij onze contactpersoon indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële plichten zich hiertegen kunnen verzetten.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ons kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt. Mocht de notaris om die reden niet aan één van de genoemde verzoeken kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor dan horen wij dit graag via onze bovengenoemde contactpersoon. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Meer informatie
Algemene voorwaarden | Juridische info | Bankgegevens | Privacy statement | Powered by Prism Open Source