Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
NIEUWSBRIEF 19 september 2018
Op Prinsjesdag heeft het kabinet de nieuwe begroting en fiscale maatregelen voor 2019 en verder gepresenteerd.
 
Met dit nieuwsbericht informeren wij u op hoofdlijnen over de belangrijkste voorstellen voor vermogende particulieren en directeur-grootaandeelhouders.

Inkomstenbelasting

 • In de Miljoenennota heeft het kabinet een ingrijpende maatregel aangekondigd voor de directeur‑grootaandeelhouder (DGA). Schuldverhoudingen tussen de DGA en de vennootschap, voor zover hoger dan € 500.000, zullen worden belast in Box 2. De maatregel gaat in per 1 januari 2022 en ziet op alle schulden tussen de DGA en de vennootschap. Voor bestaande eigenwoningschulden wordt een overgangsmaatregel getroffen. Het wetsvoorstel is naar verwachting begin 2019 beschikbaar. Uiteraard zullen wij u nader informeren zodra er meer duidelijk is. Bij specifieke vragen kunt u altijd contact opnemen;
 • Het aantal tariefschijven in Box 1 van de inkomstenbelasting wordt stapsgewijs afgebouwd van vier naar twee. Het tarief van de eerste schijf wordt per 1 januari 2021 37,05%. In de hoogste schijf wordt het tarief in 2021 49,5% (51,75 % in 2019 en 50,50 % in 2020);
 • Ter compensatie van de aangekondigde verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting wordt het tarief in Box 2 verhoogd van 25% naar 26,25% in 2020 en 26,9% in 2021;
 • Per 1 januari 2019 wordt het forfaitaire rendement in Box 3 aangepast. Dit forfaitaire rendement blijft belast tegen een tarief van 30%.
Schijf Box 3 vermogen Forfaitair rendement Effectief tarief
1e 30.360 – 102.011 1,94% 0,582%
2e 102.011 – 1.020.096 4,45% 1,335%
3e > 1.020.096 5,60% 1,680%
 Bovengenoemde schijven gelden per belastingplichtige;
 • Het heffingsvrije vermogen in Box 3 wordt verhoogd naar € 30.360 per belastingplichtige;
 • De voorwaartse verliesverrekening in Box 2 wordt beperkt van 9 naar 6 jaar. Het voorstel voorziet in overgangsrecht;
 • Het eigenwoningforfait wordt met ingang van 2020 stapsgewijs verlaagd van 0,75% naar 0,45%. De verlaging geldt slechts voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.060.000;
 • De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (zogenoemde Wet Hillen) wordt in 30 jaar afgeschaft. Belastingplichtigen die hun eigenwoningschuld (grotendeels) hebben afgelost kunnen deze aftrek in mindering brengen op hun inkomen uit eigen woning, waardoor feitelijke geen eigenwoningforfait wordt bijgeteld. Deze tegemoetkoming gaat verdwijnen in 30 gelijke stappen;
 • De in 2014 ingezette stapsgewijze verlaging van de maximale hypotheekrenteaftrek in de hoogste schijf wordt fors versneld. Met ingang van 2020 wordt deze aftrek met 3% per jaar verlaagd tot maximaal 37,05% in 2023;  
Jaar Maximaal aftrekbaar tegen
2018 49,5%
2019 49,0%
2020 46,0%
2021 43,0%
2022 40,0%
2023 37,05%
 • Ook overige aftrekposten (waaronder de ondernemersfaciliteiten en de persoonsgebonden aftrekposten) worden stapsgewijs tegen een lager tarief in aanmerking genomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de MKB winstvrijstelling, betaalde alimentatie en de giftenaftrek. Met ingang van 2020 zijn deze aftrekposten maximaal aftrekbaar tegen de tarieven als in bovenstaande tabel;
 • De aftrek voor uitgaven voor onderhoudskosten voor monumentenpanden wordt afgeschaft. In de plaats hiervoor komt een subsidieregeling. De subsidie is alleen beschikbaar voor particuliere eigenaren van een rijksmonument die door de particuliere eigenaar als hoofdverblijf in gebruik is. De subsidie bedraagt 35% van de ‘subsidiabele kosten’. Dit zijn kosten gemaakt ten behoeve van de instandhouding van het monument;
 • De aftrek van scholingsuitgaven wordt in 2020 afgeschaft;
 • De staatssecretaris heeft aangegeven dat deze kabinetsperiode geen grote wijziging in het inkomstenbelastingstelsel te verwachten is. Wel zullen plannen voor een volgend kabinet worden voorbereid. Een grote herziening van de eigenwoningregeling of Box 3 wordt dan ook niet meer in deze kabinetsperiode verwacht. 

Vennootschapsbelasting/dividendbelasting/bronbelasting

 • De tarieven zullen volgens onderstaande tabel worden verlaagd:
Schijf Winst 2018 2019 2020 2021
1e 0 – 200.000 20% 19% 17,5% 16%
2e > 200.000 25% 24,30% 23,90% 22,25%
 
 • De renteaftrekbeperking voor bovenmatige deelnemingsrente en de renteaftrekbeperking voor overnameholdings komt te vervallen per 1 januari 2019. Dit hangt samen met de implementatie van de Europese Anti Tax Avoidance Directive 1 en de daaruit voortvloeiende invoering van de zogenoemde earningstrippingmaatregel. De earningstrippingmaatregel is een generieke renteaftrekbeperking die de aftrekbaarheid van het saldo aan rente beperkt tot 30% van de fiscale EBITDA. Indien het saldo van rente niet boven een franchise van € 1.000.000 zal uitkomen, zal renteaftrek mogelijk blijven;
 • Indien een Nederlandse belastingplichtige een belang heeft van ten minste 50% in een lichaam gevestigd in een laagbelastende staat of een staat opgenomen op de EU-lijst van niet-coöperatieve jurisdicties (een controlled foreign company: CFC), zijn nieuwe CFC-regels van toepassing. In dat geval zullen bepaalde inkomensbestanddelen van de CFC in aanmerking worden genomen bij de Nederlandse belastingplichtige;
 • De termijn van voorwaartse verliesverrekening wordt ingekort van negen tot zes jaar. De achterwaartse verliesverrekening blijft één jaar. Het voorstel voorziet in overgangsrecht;
 • Met ingang van 1 januari 2019 mag op gebouwen in eigen gebruik afgeschreven worden indien de fiscale boekwaarde hoger is dan 100% van de WOZ-waarde van dat gebouw (dit is nu 50% van de WOZ-waarde);
 • Fiscale beleggingsinstellingen mogen met ingang van 1 januari 2019 niet meer direct beleggen in in Nederland gelegen vastgoed. Direct beleggen in in het buitenland gelegen vastgoed blijft wel toegestaan.
 • De dividendbelasting wordt afgeschaft per 1 januari 2020;
 • De voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting in 2020 zal (deels) worden opgevangen door het invoeren van een bronbelasting op dividendbetalingen naar laagbelastende jurisdicties en in misbruiksituaties. Voorgesteld wordt om de bronbelasting alleen van toepassing te laten zijn op dividenduitkeringen aan gelieerde lichamen. Met ingang van 2021 zal deze bronbelasting ook worden toegepast op interest- en royaltybetalingen. Het voorgestelde tarief is gekoppeld aan het hoogste tarief van de vennootschapsbelasting en bedraagt 23,9% (2021: 22,25%).

Overige maatregelen

 • Voorgesteld is om de looptijd van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers te verkorten van maximaal 8 jaar tot maximaal 5 jaar. De voorgestelde beperking zal per 1 januari 2019 in werking treden en zal ook van toepassing zijn op bestaande gevallen, dus zonder overgangsregime;
 • Het lage BTW-tarief zal worden verhoogd van 6% naar 9%;
 • De kleine ondernemersregeling in de BTW wordt in 2020 vernieuwd. De vrijstelling zal niet meer afhankelijk zijn van de af te dragen BTW, maar van de omzet (€ 20.000). De regeling voorziet ook in een vrijstelling van de verplichting tot het doen van aangifte;
 • De regeling omtrent de belastingrente in de erfbelasting wordt aangepast. Er zal geen belastingrente meer verschuldigd zijn indien de aangifte erfbelasting tijdig wordt ingediend, dan wel er tijdig om een voorlopige aanslag wordt verzocht en de definitieve aanslag hier niet van afwijkt.
***

Over Arcagna

Arcagna is een onafhankelijk nichekantoor dat zich exclusief richt op de geïntegreerde fiscale en juridische advisering van vermogende particulieren en ondernemers (private clients). Cliënten zijn doorgaans succesvolle ondernemers die, naast rust op het familiale en fiscale vlak, zeer geïnteresseerd zijn in het behoud van hun privacy. 
Meer informatie

Disclaimer

Ondanks alle zorg die aan deze uitgave is besteed, blijven vergissingen mogelijk. Arcagna B.V. kan geen aansprakelijkheid nemen voor onvolledigheden/onjuistheden, noch voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze uitgave.
 
Arcagna Amsterdam
Museumplein 5E & F
1071 DJ Amsterdam
T: +31 (0)20 305 0850
E: info@arcagna.com
Arcagna Rotterdam
Wilhelminaplein 1-40
3072 DE Rotterdam
T: +31 (0)10 313 4776
E: info@arcagna.com
Copyright © 2018 Arcagna, All rights reserved.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van Arcagna bent.