Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
NIEUWSBRIEF 3 april 2017
Wetsvoorstel UBO-register gepubliceerd
Op 31 maart 2017 is de consultatieversie van het wetsvoorstel voor de invoering van het UBO-register gepubliceerd. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om binnen 4 weken via een internetconsultatie te reageren op het voorstel. In deze nieuwsbrief vatten wij de belangrijkste elementen van het voorstel samen.
 • Het voorstel implementeert de Europese richtlijn 2015/849 in de Nederlandse wetgeving. Het voorstel sluit voor het begrip uiteindelijk belanghebbende (UBO) aan bij de richtlijn. UBO is dus de natuurlijke persoon die voor meer dan 25% de uiteindelijke eigenaar is van, of zeggenschap heeft over, een onderneming of rechtspersoon;
 • Het voorstel houdt nog geen rekening met een wijzigingsvoorstel uit juli 2016 van de Europese Commissie, waarin onder meer is voorgesteld om de 25%-grens te verlagen naar 10% voor bepaalde passieve entiteiten;
 • De UBO-informatie wordt opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Voorgesteld wordt om UBO-informatie op te nemen van alle ondernemingen en rechtspersonen die nu moeten worden ingeschreven in het handelsregister;
 • Uitzonderingen gelden voor eenmanszaken, publiekrechtelijke rechtspersonen, verenigingen van eigenaren en enkele typen historische rechtspersonen, zoals hofjes en gilden. Ook kerkgenootschappen worden vooralsnog uitgezonderd van het aanleveren van UBO-informatie;
 • Algemeen nut beogende instellingen (anbi’s) dienen in beginsel ook aan de UBO-wetgeving te voldoen;
 • De wijze waarop ondernemingen en rechtspersonen hun UBO-informatie dienen aan te leveren, zal per type entiteit worden uitgewerkt in het Handelsregisterbesluit 2008;
 • Buitenlandse rechtspersonen met een hoofd- of nevenvestiging in Nederland hebben vooralsnog geen plicht tot het registreren van hun UBO;
 • Er wordt nog onderzocht of ook fondsen voor gemene rekening UBO-informatie moeten gaan aanleveren;
 • De volgende UBO-gegevens worden openbaar: naam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonstaat en aard en omvang van het door de UBO gehouden economische belang;
 • In het openbare register zal volgens het voorstel de omvang van het belang worden weergegeven in 3 bandbreedtes: 25%-50%, 50%-75% en 75%-100%. Er worden géén geldbedragen genoemd;
 • Specifiek aangewezen bevoegde autoriteiten en de Financiële inlichtingen eenheid (FIE) krijgen ook toegang tot de volgende additionele niet openbare gegevens: geboortedag, -plaats en -land, adres, BSN en afschriften van documentatie waarop de UBO-gegevens zijn gebaseerd, zoals statuten en aandeelhoudersregisters;
 • Een UBO kan een verzoek doen om afscherming van zijn of haar gegevens in het geval van minderjarigheid, risico op fraude, ontvoering, chantage, geweld of intimidatie. Informatie over aard en omvang van het belang kan echter niet worden afgeschermd;
 • Een verzoek om afscherming van UBO-informatie kan worden ingediend bij de Kamer van Koophandel. Tegen een beslissing staat bezwaar en beroep open. Tijdens de procedure voor afscherming zijn de UBO-gegevens niet openbaar. Bevoegde autoriteiten en de FIE hebben altijd toegang tot de afgeschermde gegevens;
 • Ondernemingen en rechtspersonen zijn verplicht om UBO-informatie aan te leveren bij de Kamer van Koophandel. De UBO moet meewerken aan het verschaffen van alle informatie die noodzakelijk is voor het aanleveren van de UBO-informatie door deze ondernemingen en rechtspersonen;
 • Daarnaast is het de bedoeling om op een later moment ook Wwft-instellingen, zoals banken, advocaten- en belastingadvieskantoren, en bevoegde autoriteiten te verplichten om een melding te doen aan de Kamer van Koophandel op het moment dat zij gerede twijfel hebben over de juistheid van bepaalde UBO-informatie (de zogenoemde terugmeldingsplicht);
 • Het niet voldoen aan de verplichtingen om UBO-informatie te registreren, het niet aanleveren van informatie door de UBO en het niet voldoen aan de terugmeldingsplicht is een economisch delict;
 • Op basis van de Europese richtlijn moet de wetgeving uiterlijk 26 juni 2017 in werking treden. Ondernemingen en rechtspersonen die bij inwerkingtreding al zijn ingeschreven krijgen 18 maanden de tijd om hun UBO-informatie aan te leveren. Na inwerkingtreding van de wetgeving dienen nieuw opgerichte ondernemingen en rechtspersonen, als onderdeel van hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel, binnen een week opgave te doen van de UBO-informatie.
***

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Over Arcagna

Arcagna is een onafhankelijk nichekantoor dat zich exclusief richt op de geïntegreerde fiscale en juridische advisering van vermogende particulieren en ondernemers (private clients). Cliënten zijn doorgaans succesvolle ondernemers die, naast rust op het familiale en fiscale vlak, zeer geïnteresseerd zijn in het behoud van hun privacy. 
Meer informatie
Arcagna Amsterdam
Museumplein 5E & F
1071 DJ Amsterdam
T: +31 (0)20 305 0850
E: info@arcagna.com
Arcagna Rotterdam
Boompjes 40, Willemswerf
3011 XB Rotterdam
T: +31 (0)10 313 4776
E: info@arcagna.com
Copyright © 2017 Arcagna, All rights reserved.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van Arcagna bent.